Ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης και καταγραφής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και αυτοματισμών εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίριο του ΥΠ.ΕΘ.Α

Η MES Energy ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο «Ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης και καταγραφής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και αυτοματισμών εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίριο κοιτώνων σε Στρατόπεδο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α), για το έργο LIFE11 ENV/GR/938 – MECM».

Το έργο LIFE11 ENV/GR/938 «Military Energy and Carbon Management”, υλοποιείται με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και αφορά στην Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Διαχείριση των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικότερα στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ) πιλοτικά σε τρία (3) Στρατόπεδα του ΥΠ.ΕΘ.Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 50001:2011. Τα στρατόπεδα που έχουν επιλεγεί είναι η 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα, ο Ναύσταθμος Κρήτης στη Σούδα και το Στρατόπεδο «Τριανταφυλλίδη» στην Ξάνθη. Στην υλοποίηση του συμμετέχουν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α) ως συντονιστής δικαιούχος και το ΚΑΠΕ ως συνδικαιούχος.

Η εταιρεία είχε αναλάβει, στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης με το ΚΑΠΕ κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, την Προμήθεια, Εγκατάσταση, Επίδειξη καλής λειτουργίας και Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού για την χρήση ολοκληρωμένων συστημάτων μέτρησης και καταγραφής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και αυτοματισμών εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο κοιτώνων ΕΡΜΗΣ στην 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα.

Στο κτίριο εγκαταστάθηκαν μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, θερμιδομετρητές (για τη μέτρηση της θερμικής ενέργειας που καταναλώνεται για τη θέρμανση των χώρων και την παραγωγή ΖΝΧ και αυτής που παράγεται από το κεντρικό θερμικό ηλιακό σύστημα) και σύστημα αυτοματισμού για εξοικονόμηση ενέργειας (που αφορά σύστημα αντιστάθμισης λέβητα με έλεγχο εξωτερικής θερμοκρασίας). Όλα τα παραπάνω συστήματα και εξοπλισμοί είναι διασυνδεμένα με σύστημα αυτοματισμού με κεντρικό Η/Υ.