ΓΕΝΙΚΑ

Σκοπός της εταιρίας είναι να παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες σε βιομηχανικές, εμπορικές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες και εφαρμογές στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Η μείωση του λειτουργικού κόστους είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την κερδοφορία μιας επιχείρησης σε πολλές κατηγορίες επιχειρήσεων όπως βιομηχανίες –βιοτεχνίες, βιολογικοί, αντλιηοστάσια, ξενοδοχεία, κτήρια γραφείων, εκθεσιακοί χώροι, αποθήκες, κτήρια Logistics, λατομεία, ψυγεία. Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ δραστηριοποιείται τόσο στον χώρο της ανάκτησης απορριπτόμενης θερμικής ενέργειας όσο και στον χώρο τις βελτιστοποίησης της τάσης και της ποιότητας ισχύος διαθέτοντας την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό για την μελέτη και υλοποίηση σχετικών έργων. Ανάλογα το αντικείμενο κάθε επιχείρησης και τις εγκαταστάσεις που διαθέτει, μπορούν να εφαρμοστούν ορισμένες από τις παρακάτω μεθόδους, για την μείωση του ενεργειακού κόστους

 • icon

  ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

  Σχεδιασμός παρεμβάσεων για εξοικονόμηση πόρων (λαμπτήρες LED, συστήματα διαχείρισης) βασισμένων σε διεξαγωγή φωτοτεχνικών μελετών και μετρήσεων.

   

 • icon

  ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ

  Εφαρμογή σε βιομηχανικά συστήματα για μείωση στην κατανάλωση ενέργειας, μείωση των αρμονικών, βελτίωση Power Factor, αύξηση χρόνου ζωής – μείωση κόστους συντήρησης

   

 • icon

  ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

  Εγκατάσταση εναλλακτών θερμότητας σε μικρότερες εγκαταστάσεις (καυσαέρια, ψυγεία μηχανών, συμπύκνωση ατμών) ή συστημάτων ORC σε περιπτώσεις με σημαντική απορριπτόμενη θερμότητα

   

 • icon

  RE-ENGINEERING

  Επανασχεδιασμός διεργασιών με σκοπό την ενεργειακή βελτιστοποίηση με εγκατάσταση ελεγκτών και συστημάτων PLC

   

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ αναλαμβάνει την εφαρμογή SEEMP (Ship Energy Efficiency Management Plan) για ναυτιλιακές εταιρίες. Στα πλαίσια αυτά η εταιρία διεξάγει:

 • Επιθεώρηση και εξεύρεση ΕΕΟΙ (Ship Energy Efficiency Operational Index)
 • »On board energy audit»
 • Ενεργειακή έρευνα του μηχανοστασίου και άλλων ενεργοβόρων περιοχών του σκάφους. Στα πλαίσια αυτά η εταιρία αναλαμβάνει την διερεύνηση:
 • Απωλειών ενέργειας
 • Διαρροών σε κυκλώματα αέρα και ατμού
 • Καταβόθρες θερμότητας
 • Αναποτελεσματικότητα ηλεκτροκινητήρων
 • Ανάλυση της ποιότητας ισχύος
 • Ανάλυση των κραδασμών
 • Σφάλματα αυτοματισμού
 • Ηλεκτρικές διαρροές και βλάβες
 • Εξειδικευμένες Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές υπηρεσίες παροχής συμβουλών για τα πρότυπα ISO 50001 και ISO 14001

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΟΙΩΝ

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ αναλαμβάνει την εφαρμογή SEEMP (Ship Energy Efficiency Management Plan) για ναυτιλιακές εταιρίες. Στα πλαίσια αυτά η εταιρία διεξάγει:

 • Επιθεώρηση και εξεύρεση ΕΕΟΙ (Ship Energy Efficiency Operational Index)
 • ”On board energy audit’
 • Ενεργειακή έρευνα του μηχανοστασίου και άλλων ενεργοβόρων περιοχών του σκάφους. Στα πλαίσια αυτά η εταιρία αναλαμβάνει την διερεύνηση:

– Απωλειών ενέργειας
– Διαρροών σε κυκλώματα αέρα και ατμού,
– Καταβόθρες θερμότητας,
– Αναποτελεσματικότητα ηλεκτροκινητήρων,
– Ανάλυση της ποιότητας ισχύος,
– Ανάλυση των κραδασμών,
– Σφάλματα αυτοματισμού,
– Ηλεκτρικές διαρροές και βλάβες

 • Εξειδικευμένες Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές υπηρεσίες παροχής συμβουλών για τα πρότυπα ISO 50001 και ISO 14001

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ αναλαμβάνει τις πιο κάτω υπηρεσίες:

 • Ενεργειακή επιθεώρηση και αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης των βιομηχανικών μονάδων
 • Μέτρηση των απωλειών ενέργειας
 • Εφαρμογή συστημάτων καταγραφή δεδομένων και παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης
 • Μελέτη, σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων συμπαραγωγής (CHP) ή/και Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές
 • Βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης συστημάτων
 • Οι εφαρμογές αυτοματισμού της εγκατάστασης και την απεικόνιση των διαδικασιών των συστημάτων παραγωγής (SCADA)
 • Συμβάσεις Ενεργειακής Διαχείρισης
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και ενδο-εταιρική εκπαίδευση για τα συστήματα ISO 50001 και ISO 14001

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ αναλαμβάνει τις πιο κάτω υπηρεσίες:

 • Ενεργειακή επιθεώρηση και αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων
 • Μέτρηση των απωλειών ενέργειας
 • Εφαρμογή συστημάτων καταγραφή δεδομένων και παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης
 • Μελέτη, σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων συμπαραγωγής (CHP) ή/και Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές
 • Μελέτη βελτιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης συστημάτων & παρεμβάσεων
 • Εφαρμογές αυτοματισμού της εγκατάστασης και απεικόνιση των διαδικασιών των συστημάτων παραγωγής (SCADA)
 • Συμβάσεις Ενεργειακής Διαχείρισης
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και ενδο-εταιρική εκπαίδευση για τα συστήματα ISO16001:2007 / ISO50001:2011

Η παρέμβαση στον οδοφωτισμό και στα συστήματα φωτισμού εγκαταστάσεων μπορεί να επιφέρει μεγάλη εξοικονόμηση πόρων, καθώς το κόστος αυτό αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες λειτουργικές δαπάνες των Δήμων, Οργανισμών ή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, ενώ αυτό θα αποτελέσει και αισθητική αναβάθμιση του δικτύου. Στα πλεονεκτήματα των παρεμβάσεων προσμετρούνται η μείωση του κόστους συντήρησης, η εξοικονόμηση που μπορούν να κάνουν οι λαμπτήρες LED, οι δυνατότητες που δίνουν τα συστήματα διαχείρισης (πχ. dimming, παύση λειτουργίας σε συνθήκες μη χρήσης του δρόμου σε συνεργασία με αισθητήρες και άμεση έναυση όταν μεταβληθούν οι συνθήκες), καθώς και η βελτιστοποίηση λόγω εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Προτύπων και της διεξαγωγής φωτοτεχνικών μελετών και μετρήσεων.

PRESENTATIONS

Οδοφωτισμός
Εξοικονόμηση Ενέργειας