ΓΕΝΙΚΑ

Η εταιρία διαθέτει Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 50 MW που της επιτρέπει να αναπτύσσει εισαγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα ηλεκτρικής ενέργειας τόσο από τις Βόρειες Διασυνδέσεις, όσο και από τις Διασυνδέσεις Ιταλίας και Τουρκίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η εμπορική δραστηριότητα της εταιρίας περιλαμβάνει εισαγωγές και εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από τις Διασυνδέσεις Βουλγαρίας, FYROM, Αλβανίας, και Τουρκίας. Παράλληλα, η εταιρία σχεδιάζει μέσω της εγγραφής της στο Ιταλικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (GME) να είναι σε θέση να εισάγει και να εξάγει ηλεκτρική ενέργεια μέσω της διασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας σε ημερήσια, μηνιαία και ετήσια βάση. Η εταιρία έχει σκοπό να συνάψει συμβόλαια συνεργασίας με τοπικές κρατικές και ιδιωτικές εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας των Βουλγαρία, Αλβανία, FYROM.