Συμμετοχή στην Έκθεση και Συνεδρίαση της Intersolar Europe

Στις 6-8 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η ετήσια έκθεση και συνεδρίαση της Intersolar Europe στο εκθεσιακό κέντρο Messe München στο Μόναχο. Τόσο η έκθεση όσο και το συνέδριο της Intersolar εστιάζουν σε τρεις τομείς της ηλιακής τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα στα φωτοβολταϊκά συστήματα, στη θερμική ηλιακή ενέργεια και στους ηλιακούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Όσον αφορά στους παραπάνω τομείς, στην έκθεση παρέχονται πληροφορίες για κάθε στάδιο της προετοιμασίας των αντίστοιχων έργων, από την ανάπτυξη και σχεδίαση ως τη θέση σε λειτουργία και παρακολούθησή τους.
Στελέχη της MES Ενεργειακή Α.Ε. συμμετείχαν στην εν λόγω έκθεση, καθώς η εταιρία κατέχει σημαντική παρουσία στον χώρο της ηλιακής τεχνολογίας. Η εταιρία αναλαμβάνει την μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση φωτοβολταϊκών έργων, καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα παραπάνω στάδια. Ασχολείται επίσης με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα, έχοντας παράξει περισσότερα από 4.000 MWh ενέργειας ως τώρα.
Μέσω της μακράς παρουσίας της στον χώρο, η Intersolar Europe έχει αναδειχθεί ως ίσως η σημαντικότερη πλατφόρμα για κατασκευαστές, προμηθευτές, διανομείς, παρόχους υπηρεσιών και συνεργάτες στον τομέα της ηλιακής ενέργειας. Στο πλαίσιό της παρουσιάζονται τάσεις και πρωτοπόρες ιδέες που ωθούν στην εκτενέστερη χρήση της ηλιακής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, βοηθώντας στη στροφή σε πράσινη ενέργεια και προσφέροντας τη δυνατότητα για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στον πλανήτη.

Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο Υδρογόνου (World Hydrogen Congress)

Στις 4-6 Οκτωβρίου 2021 διεξήχθει το 2ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Υδρογόνου (World Hydrogen Congress) στο Συνεδριακό Κέντρο PTA του Άμστερνταμ. Στο συγκεκριμένο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 200 ομιλητές που αποτελούν ηγέτες της βιομηχανίας Υδρογόνου, καλύπτοντας ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του. Στους ομιλητές συγκαταλέχθηκαν άτομα αρμόδια για την πολιτική και τους κανονισμούς της διαχείρισης του Υδρογόνου, καθώς και Διευθύνοντες Σύμβουλοι και Γενικοί Διευθυντές Τεχνολογίας με δραστηριοποίηση στον τομέα των Τεχνολογιών Υδρογόνου.
Στελέχη της MES Ενεργειακή Α.Ε. συμμετείχαν επίσης στο Συνέδριο, καθώς οι Τεχνολογίες Υδρογόνου αποτελούν σημαντική δραστηριότητα της εταιρίας. Η MES Ενεργειακή Α.Ε. αποτελεί πρωτοπόρο στην Ελλάδα στον παραπάνω τομέα, έχοντας εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία τον 1ο σταθμό ανεφοδιασμού με καύσιμο Υδρογόνο στη χώρα, καθώς επίσης και πρότυπα υδρογονοκίνητα οχήματα με κυψέλες καυσίμου Υδρογόνου.
Το Διεθνές Συνέδριο Υδρογόνου πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη στιγμή για την ταχέως αναπτυσσόμενη βιομηχανία Υδρογόνου. Παρόλο που αναμένεται ότι το Υδρογόνο θα συνδράμει σημαντικό ρόλο στην απανθρακοποίηση του συστήματος παραγωγής ενέργειας, παραμένουν προκλήσεις που πρέπει να επιλυθούν για να επιτευχθεί η πλήρης εμπορικοποίηση του. Μέσω της συμμετοχής σε παρόμοια Συνέδρια επιτυγχάνεται η πρόοδος σε αυτή την κατεύθυνση.

Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Το 2020, ο Δήμος Θεσσαλονίκης διεξήγαγε Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων. Φορέας χρηματοδότησης της δραστηριότητας ήταν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ χρησιμοποιήθηκαν επίσης εθνικοί πόροι, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η MES Ενεργειακή Α.Ε. επιλέχθηκε για την προμήθεια τεσσάρων ηλεκτροκίνητων τετράκυκλων φορτηγών με ανατροπή και τεσσάρων ηλεκτροκίνητων τετράκυκλων φορτηγών με ανατροπή και πλυστικό, τα οποία προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο αυτό, τον Ιούλιο του 2021, η εταιρία παρέδωσε επιτυχώς και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους της Σύμβασης με τον Δήμο Θεσσαλονίκης τα υπό προμήθεια οχήματα, τα οποία συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας ISO του κατασκευαστή και πληρούν όλους τους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς όσον αφορά στην πρόληψη ατυχημάτων και στην προστασία των εργαζομένων. Η MES Ενεργειακή Α.Ε. ανέλαβε, επίσης, την Εγγύηση Καλής Λειτουργίας των οχημάτων για 24 μήνες, συμπεριλαμβανομένων και των συσσωρευτών τους. Πέρα των παραπάνω, η εταιρία ανέλαβε την εκπαίδευση του προσωπικού και των συντηρητών των τετράκυκλων, καθώς και την παράδοση όλων των συνοδών εντύπων.
Μέσω της παραπάνω δραστηριότητας, η MES Ενεργειακή Α.Ε. συνέβαλε στην αύξηση του αριθμού των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στον Δήμο Θεσσαλονίκης, γεγονός που προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα στον Δήμο, με σημαντικότερο την ελάττωση των εκπομπών του σε διοξείδιο του άνθρακα. Είναι γεγονός ότι η ηλεκτροκίνηση θεωρείται και είναι το μέλλον στην κίνηση των οχημάτων και ιδίως αυτών που δραστηριοποιούνται στα κέντρα των πόλεων, καθώς τα ηλεκτροκίνητα οχήματα όχι μόνο παράγουν μηδενικούς ρύπους, αλλά προκαλούν επίσης λιγότερη ηχορύπανση σε σχέση με τα συμβατικά, ενώ συγχρόνως παρουσιάζουν χαμηλότερο κόστος συντήρησης.

Κατασκευή Φωτοβολταϊκών Σταθμών Συνολικής Ισχύος 1 MW στις Θέσεις ΚΑΤΣΙΚΑΝΙΑ και ΝΤΟΥΡΑ για την ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π.Ε.

Στις 18 Ιανουαρίου 2021, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ υπέγραψε Σύμβαση με την ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π.Ε. για την κατασκευή Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΒΣ) συνολικής ισχύος 1 MW στις θέσεις “Κατσικάνια” και “Ντούρα”, στον Δήμο Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Ως εκ τούτου, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανέλαβε την ανάπτυξη, μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των δύο Φωτοβολταϊκών Σταθμών ισχύος 499,2 kWp έκαστος, καθώς και όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες προκειμένου οι Σταθμοί να είναι έτοιμοι να τεθούν σε παραγωγική λειτουργία για λογαριασμό της ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ Ε.ΚΟΙΝ. Π.Ε. Στην κατασκευή του κάθε Σταθμού χρησιμοποιήθηκαν 934 Φ/Β πλαίσια της κορυφαίας εταιρίας JA SOLAR, συγκεκριμένα τύπου JAM-72S30-MR SERIES και ισχύος 535Wp, 2 αντιστροφείς HUAWEI SUN 2000 185kVA KTL και ένας HUAWEI SUN 2000 105kVA KTL, ένας Υποσταθμός Μέσης Τάσης καθώς και όλα τα απαραίτητα συστήματα γείωσης, αντικεραυνικής προστασίας και προστασίας από υπερτάσεις. Επιπλέον, για την εγγύηση της ασφάλειας των Σταθμών εγκαταστάθηκε περίφραξη συρματοπλέγματος και κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV). Η παρακολούθηση των ηλεκτρικών μεγεθών των Σταθμών πραγματοποιείται μέσω Συστήματος Ελέγχου και Εποπτείας που επικοινωνεί με τους αντιστροφείς, ενώ η επίβλεψη της λειτουργίας τους επιτυγχάνεται μέσω συστήματος παρακολούθησης και καταγραφής δεδομένων. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται η έκδοση PLC του SMART LOGGER, προσφέροντας απρόσκοπτη μετάδοση δεδομένων μέσω των καλωδίων ισχύος. Επίσης, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανέλαβε τις ανάλογες εγγυήσεις λειτουργίας των έργων και παρέδωσε τα σχετικά σχέδια και εγχειρίδια λειτουργίας τους.
Στις 5 Αυγούστου 2021, πραγματοποιήθηκε τεχνικός έλεγχος στους Σταθμούς και διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των εργασιών για την υλοποίηση των έργων διεξήχθη επιτυχώς και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ Ε.ΚΟΙΝ. Π.Ε. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ανατεθείσες εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή πρότυπα (ΕΛΟΤ, IEC). Πλέον, οι Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί ενεργοποιήθηκαν και συνδέθηκαν επιτυχώς με το δίκτυο Μέσης Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ, εκκινώντας την περίοδο “Δοκιμαστικής Λειτουργίας” τους.

Προμήθεια Φωτιστικών LED και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Τηλεδιαχείρισης Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Ηγουμενίτσας

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας πραγματοποίησε ανοικτό, διεθνή, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια Φωτιστικών LED και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Τηλεδιαχείρισης Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού. Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ επιλέχθηκε για αυτό το σκοπό, καθώς παρουσίασε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ως εκ τούτου, υπέγραψε τη σχετική σύμβαση με τον Δήμο Ηγουμενίτσας στις 8 Ιανουαρίου 2021. Η σύμβαση εντάσσεται στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020 [«Cooperation Programme Interreg V/A Greece – Italy (EL-IT) 2014 – 2020»] και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ), από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και από τον Δήμο Ηγουμενίτσας.
Στο πλαίσιο της σύμβασης, η εταιρία ανέλαβε την αναβάθμιση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας με την προμήθεια και εγκατάσταση ενός κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος τηλεδιαχείρισης δικτύων ηλεκτροφωτισμού και 230 φωτιστικών σωμάτων με τεχνολογία LED – ελεγκτή φωτιστικού για το σύστημα τηλεδιαχείρισης. Όλα τα φωτιστικά σώματα τοποθετήθηκαν σε υφιστάμενους ιστούς, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας για τα ηλεκτρικά δίκτυα. Συγκεκριμένα, τα 113 από αυτά διαθέτουν βραχίονα και είναι κατάλληλα για οδοφωτισμό, τα 105 είναι κρεμαστού τύπου, κατάλληλα για αστικούς δρόμους, και τα 12 είναι τύπου κορυφής, κατάλληλα για πλατείες και πεζόδρομους. Τα φωτιστικά σώματα τοποθετήθηκαν στον παραλιακό άξονα, σε εσωτερικές οδούς και στην κεντρική παιδική χαρά του Δήμου. Όσον αφορά στο σύστημα τηλεδιαχείρισης, η λειτουργία του πραγματοποιήθηκε μέσω κατάλληλου Λογισμικού Διαχείρισης, εξασφαλίζοντας την ασύρματη διαχείριση και επικοινωνία τόσο των ελεγκτών των φωτιστικών, που είναι τοποθετημένοι εντός των φωτιστικών μονάδων, όσο και των ελεγκτών περιοχής-τοπικών κόμβων επικοινωνίας (Gateway), που εγκαθίστανται πλησίον των pillar των δικτύων ηλεκτροφωτισμού. Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανέλαβε την συναρμολόγηση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμαστική λειτουργία και παράδοση του συστήματος σε πλήρη λειτουργία, καθώς και όλα τα υλικά που απαιτήθηκαν για την σωστή εκτέλεση των εργασιών και λειτουργία του συστήματος. Ανέλαβε, επίσης, την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου ως προς τις λειτουργίες του συστήματος, την παράδοση όλων των τεχνικών εγχειριδίων που αφορούν στην εγκατάσταση και συντήρηση των φωτιστικών και στη χρήση του συστήματος τηλεδιαχείρισης, καθώς και στην επιδιόρθωση βλαβών για τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.
Τα οφέλη που προκύπτουν από την παραπάνω δραστηριότητα είναι πολλαπλά. Αφενός, αντικαταστάθηκαν τα παλαιά, ενεργοβόρα φωτιστικά συμβατικού τύπου με νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED, τα οποία παρουσιάζουν χαμηλότερη κατανάλωση. Επίσης, με τη λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Τηλεδιαχείρισης Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού είναι δυνατή η απομακρυσμένη διαχείριση και εποπτεία της εγκατάστασης φωτισμού, η μέτρηση της καταναλισκόμενης ενέργειας, ο εντοπισμός βλαβών κ.ά. Τέλος, μπορεί να ρυθμιστεί το επίπεδο φωτεινότητας (Dimming) ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της περιοχής, επιτυγχάνοντας πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς αποφεύγεται ο υπερβολικός φωτισμός, όπου και όταν δεν χρειάζεται. Μέσω όλων των παραπάνω, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνέβαλε στην κάλυψη των αναγκών εξοικονόμησης ενέργειας του Δήμου Ηγουμενίτσας, καθώς και στη μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των αντίστοιχων δικτύων ηλεκτροφωτισμού.

Παροχή Υπηρεσιών στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης για την Πραγματοποίηση του Σ.Φ.Η.Ο.

Στις 2 Δεκεμβρίου 2020, ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης υπέγραψε σύμβαση με τη MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σχετικά με την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.). Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποσκοπεί στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει ο Ν.4710/2020 για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και των υποδομών αυτής, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου για την Ηλεκτροκίνηση. Προκειμένου εμπρόθεσμα και άρτια ο Δήμος να ανταποκριθεί στις αναπτυξιακές προτεραιότητες και ανάγκες που προέκυψαν, απαιτήθηκε η συνδρομή εξειδικευμένων συμβούλων με εμπειρία στο αντικείμενο της ηλεκτροκίνησης και της εκπόνησης σχεδίων δράσης. Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανέλαβε τον συγκεκριμένο ρόλο, με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία ανέλαβε την υποστήριξη στην εκπόνηση του Σχεδίου, με το οποίο καθορίζεται η χωροθέτηση επαρκούς αριθμού κανονικής ή υψηλής ισχύος δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) και θέσεων στάθμευσης Η/Ο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Αρχικά, η εταιρία ασχολήθηκε με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τη χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης, έπειτα με την επιλογή χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και τη δημιουργία σεναρίων ανάπτυξης ολοκληρωμένου δικτύου φόρτισης Η/Ο ενώ τέλος, παρέδωσε το σχετικό χρηματοδοτικό Μοντέλο – Master Plan καθώς και τη μέθοδο παρακολούθησης του Σ.Φ.Η.Ο.
Μερικά από τα οφέλη που προκύπτουν για το Δήμο από την παραπάνω δραστηριότητα είναι η πλήρης και αναλυτική αποτύπωση των θέσεων εγκατάστασης σταθμών φόρτισης και δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο, καθώς και η εκπόνηση Master Plan, έτσι ώστε ο Δήμος να είναι έτοιμος να υποβάλλει προτάσεις χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου δημιουργίας υποδομών φόρτισης. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί, ότι το σημαντικότερο όφελος παραμένει η στροφή του Δήμου στις καθαρές μεταφορές και η μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος.

Μετεγκατάσταση Φ/Β Συστήματος για την LAMDA HELLIX A.E.

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ υπέγραψε σύμβαση με την LAMDA HELLIX A.E. σχετικά με την παροχή υπηρεσιών για τη μετεγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 100 kWp από υφιστάμενο κτίριο της εταιρίας σε νέα τοποθεσία. Πιο συγκεκριμένα, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανέλαβε τη διαδικασία αδειοδότησης της μετεγκατάστασης του έργου, τροποποιώντας τις υφιστάμενες συμβάσεις καθώς και προβαίνοντας στην εκ νέου απαιτούμενη αδειοδότηση της θέσης εγκατάστασης. Ανέλαβε, επίσης, τις εργασίες μετεγκατάστασης του έργου τηρώντας τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 62446 και ΕΛΟΤ HD 384, που αφορούν σε απαιτήσεις για τα έγγραφα τεκμηρίωσης, στις δοκιμές, στη θέση σε λειτουργία, στην επιθεώρηση και στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του έργου. Επιπλέον, εγκατέστησε στη νέα θέση σύστημα γείωσης σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1197 και IEC EN 62305-2.
H LAMDA HELLIX Α.Ε. αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους παρόχους υπηρεσιών data center στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό πυλώνα των προσπαθειών της και καθημερινή της πρακτική, τόσο στις λειτουργίες της όσο και στις υπηρεσίες που προσφέρει. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέσω της παραπάνω συνεργασίας, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνέβαλε στον κοινό στόχο για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρίας.

Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός Σταθμού Ανεφοδιασμού Υδρογόνου με Καύσιμο Υδρογόνο στις Εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» διεξήχθει διαγωνισμός, το έτος 2020, για την προμήθεια, την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία και την εκπαίδευση χειριστών ενός Σταθμού Ανεφοδιασμού Υδρογόνου με Καύσιμο Υδρογόνο στις Εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»». Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η MES Energy κατάφερε να επιλεγεί για αυτόν το σκοπό, βάσει κριτηρίων που αφορούν τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής της προσφοράς, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς και την τήρηση απαραίτητων τεχνικών προδιαγραφών. Η MES Energy υπέγραψε, στις 28 Ιουλίου 2020, την ανωτέρω σύμβαση με το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Πρόκειται για ερευνητικό κέντρο με κύρια δραστηριότητα την Έρευνα και την Τεχνολογία. Σκοπός του είναι η διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, με στόχο την προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης στις Φυσικές Επιστήμες, καθώς και η υποστήριξη της καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται η συνεργασία του κέντρου με την MES Energy, με σκοπό την ανάπτυξη του πρώτου σταθμού ανεφοδιασμού με καύσιμο υδρογόνο στην Ελλάδα, καθώς επίσης και την μετέπειτα επίδειξη πρότυπων υδρογονοκίνητων οχημάτων. Το τελικό προϊόν, δηλαδή το ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής, αποθήκευσης, ανεφοδιασμού και κατανάλωσης υδρογόνου, θα αποτελείται από πέντε επιμέρους βασικά υποσυστήματα: φωτοβολταϊκό σύστημα για την παροχή ενέργειας, σύστημα παραγωγής υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης τύπου PEM, σύστημα αποθήκευσης υδρογόνου, σύστημα ανεφοδιασμού με καύσιμο υδρογόνου και, τέλος, πρότυπα υδρογονοκίνητα οχήματα με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογα έργα μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο της Κοινής Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Υδρογόνο και τις Κυψέλες Καυσίμου (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking – FCH JU – www.fch.europa.eu), που στοχεύει στην διευκόλυνση και επιτάχυνση της εισόδου στην αγορά αυτών των τεχνολογιών, με απώτερο σκοπό την μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, καθώς οι τεχνολογίες ανανεώσιμου υδρογόνου προσφέρουν τη δυνατότητα για στροφή προς τις καθαρές μεταφορές και την ελάττωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε CO2.

Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων και Σταθμού Φόρτισης στον Δήμο Χανίων

Τον Ιούλιο του 2019 διεξήχθη Ανοικτός Διαγωνισμός για την υπογραφή σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια ενός ηλεκτρικού μίνι λεωφορείου, τριών ηλεκτρικών δικύκλων και ενός σταθμού φόρτισης στον Δήμο Χανίων. Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ επιλέχθηκε για τον συγκεκριμένο σκοπό, καθώς διέθετε την πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά, και υπέγραψε την ανωτέρω σύμβαση με τον Δήμο Χανίων στις 13 Μαρτίου του 2020. Η σύμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων – Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές» με ακρωνύμιο «ECORouTs», του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG VA Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» και χρηματοδοτήθηκε από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), της Ελλάδας (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), και του Δήμου Χανίων. Πιο αναλυτικά, στην Σύμβαση περιλαμβάνονται τέσσερα αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα, ένα μίνι λεωφορείο με δυνατότητα για μεταφορά ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ) και τρία δίκυκλα, με συσσωρευτές (Battery Electric Vehicles – BEV) που προσφέρουν αυτονομία για 100km/φόρτιση, των οποίων η κίνηση παρέχεται αποκλειστικά από ηλεκτρική ενέργεια που αποθηκεύεται σε συσσωρευτές βαθειάς φόρτισης / εκφόρτισης τεχνολογίας Λιθίου με σύστημα διαχείρισης ενέργειας (EMS). Η Σύμβαση περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού φόρτισης, που είναι συμβατός με τα υπό προμήθεια οχήματα, σε επιλεγμένο και κατάλληλο σημείο των δημοτικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, επειδή τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά οδήγησης και τρόπο συντήρησης σε σχέση με τα συμβατικά, η εταιρία ανέλαβε την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου Χανίων, που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Τέλος, καλό θα ήταν να τονιστεί ότι η παραπάνω δραστηριότητα, πέρα από την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου Χανίων σε οχήματα, αποσκοπεί στην παρότρυνση των πολιτών στη χρήση οχημάτων χαμηλών ή μηδενικών ρύπων, συμβάλλοντας έτσι στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προέρχεται από τις δημόσιες μεταφορές.

Προμήθεια και Συντήρηση ενός Ηλεκτρικού Λεωφορείου και ενός Σταθμού Φόρτισης στον Δήμο Πάφου

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, διεξήχθη Ανοικτός Διαγωνισμός, το έτος 2019, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση ενός ηλεκτροκίνητου λεωφορείου, καθώς και για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ενός σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο Πάφου. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και Κύπρου. Η ΜES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατάφερε να επιλεγεί για τον παραπάνω σκοπό, βάσει κριτηρίων που αφορούν την πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά, και υπέγραψε την σχετική σύμβαση με τον Δήμο Πάφου στις 19 Δεκεμβρίου 2019. Πιο συγκεκριμένα, ανέλαβε την προμήθεια ενός πλήρως ηλεκτρικού λεωφορείου, με χωρητικότητα τουλάχιστον 20 θέσεων, πρόσβαση και θέση για ΑΜΕΑ και θέση για μεταφορά ποδηλάτων, καθώς και τις υπηρεσίες συντήρησής του, προληπτικής ή διορθωτικής, για διάρκεια δύο ετών. Παράλληλα, ανέλαβε την εκπαίδευση οδηγών και τεχνικών του Δήμου για τη χρήση και τις παραμέτρους λειτουργίας του οχήματος, του οποίου την δοκιμαστική λειτουργία επίσης επιμελήθηκε. Επιπλέον, στη ΜES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανατέθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού ταχείας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και οι υπηρεσίες συντήρησής του για χρονικό διάστημα δύο ετών. Όσον αφορά τον σταθμό φόρτισης, που εγκαταστάθηκε σε πλήρη λειτουργική κατάσταση σε Δημόσιο χώρο στον Δήμο Πάφου, η εταιρία είχε την ευθύνη για την εκτέλεση όλων των ηλεκτρολογικών, οικοδομικών και τεχνικών εργασιών αναγκαίων για την εγκατάστασή του, καθώς και για την εκπόνηση των απαραίτητων ηλεκτρολογικών μελετών, ώστε να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του σταθμού. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι, πάντα σε συνεργασία με τον Δήμο Πάφου, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, μέσω της παραπάνω δραστηριότητας, συμβάλλει στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από τις μετακινήσεις, πραγματοποιώντας το όραμά της για ένα μέλλον στραμμένο στην καθαρή ενέργεια.